9-11 ก.ย. ภ.จิตเวชศาสตร์ ขอลดการให้บริการรักษาผู้ป่วย

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ขอแจ้งลดให้บริการตรวจและรักษาผู้ป่วยหน่วยจิตเวชศาสตร์ ตึกผู้ป่วย
นอก ชั้น 7
  และหน่วยตรวจโรคจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ที่ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 6 (ยกเว้นกรณีผู้ป่วยที่มีอาการเร่งด่วนให้ส่งห้องแพทย์เวร)
ระหว่างวันที่
  9 - 11 กันยายน 2552  เนื่องจากในช่วงดังกล่าวฯ บุคลากรทางการแพทย์ของภาควิชาฯ เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรเบื้องต้น
Satir Transformational Systemic Therapy