โครงการวิจัยโรคเบาหวาน รับสมัครพยาบาลวิจัย

สถานส่งเสริมการวิจัย  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล  เปิดรับสมัครพยาบาลวิจัย  เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
โดยมีรายละเอียด ดังนี้

คุณสมบัติผู้สมัคร :

      1. คุณวุฒิปริญญาตรีพยาบาล (ถ้ามีคุณวุฒิปริญญาโททางด้านชีวสถิติ, ระบาดวิทยา, การวิจัยคลินิก , วิทยาศาสตร์สุขภาพ
หรือวิทยาศาสตร์ชีวภาพ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

      2. มีความสนใจและชอบงานวิจัย และต้องการทํางานวิจัยระยะยาว 

      3. มีความกระตือรือร้น มุ่งมั่น ตั้งใจ และรับผิดชอบในการทํางาน

      4. มีความพร้อมในการเรียนรูและฝึกฝนทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับฐานข้อมูล
และวิเคราะห์ข้อมูล  รวมทั้งการทํางานวิจัยทั้งทางคลินิกและทางห้องปฏิบัติการ 

      5. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถติดต่อประสานงานและทํางานร่วมกับผู้อื่นได

 

สนใจติดต่อและส่งรายละเอียดประวัติส่วนตัวที่:

อ.นพ.ณัฐเชษฐ์  เปล่งวิทยา สาขาวิชาต่อมไรท่อและเมตะบอลิสม ภาควิชาอายุรศาสตร์ ตึกอัษฎางค์ ชั้น 8 
โทร.
0 2419 7000 ต่อ 7792 หรือ 7799  E-mail : natpl@hotmail.com

ดร.วทิพย์  ตั้งจิตติโภคิน  ภาควิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน ตึกอดุลยเดชวิกรม  ชั้น 11 โทร. 0 2419 7000 ต่อ 6660 
E-mail : watipb@gmail.com 

คณะแพทยศาสตร์ศิรราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช บางกอกน้อย กรงเทพฯ 10700