เปิดแล้ว!! คลินิกเลิกบุหรี่

คลินิกเลิกบุหรี่ โรงพยาบาลศิริราช ได้เปิดให้บริการทุกวันศุกร์ ที่หน่วยฟื้นฟูจิตเวช ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 7 ตั้งแต่เวลา
09.00 - 12.00 น. เพื่อเป็นช่องทางในการให้คำปรึกษา และบำบัดรักษาการเลิกบุหรี่

บุหรี่...อันตรายใกล้ตัว
 

บุหรี่ นั้นมีผลกระทบต่อสุขภาพของคนไทย จากข้อมูลของมูลนิธิรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ คนไทยสูบบุหรี่มากกว่า 10 ล้านคน  โดยเป็น
ผู้ชาย 10 ล้าน ผู้หญิง 500,000 คน ในปีที่ผ่านมามีผู้ชายเสียชีวิตจากการสูบบุหรี่  มากกว่า 3 หมื่นคน บุหรี่ยังทำให้อายุสั้นลงโดยเฉลี่ย 14.7 ปี
ในผู้ชาย และ12.6 ปีในผู้หญิง

บุหรี่เพิ่มอัตราการตายจากมะเร็งปอดถึง 10 เท่า นอกจากนี้ผู้หญิงที่สูบบุหรี่มีความเสี่ยงที่จะเกิดมะเร็งปอดมากกว่าผู้ชาย นอกจาก
มะเร็งปอดแล้ว บุหรี่ยังทำให้เป็นมะเร็งที่ช่องปาก คอ หลอดอาหาร กระเพาะปัสสาวะ ไต นอกจากนี้ยังพบว่า โรคของหลอดเลือดสมอง
และโรคหัวใจยังสัมพันธ์กับการสูบบุหรี่ โดยคนที่สูบบุหรี่จะมีความเสี่ยงเกิดหัวใจวายหรือหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตันเพิ่มขึ้น

การสูบบุหรี่นอกจากจะมีผลเสียต่อสุขภาพของตนเองแล้วยังส่งผลต่อคนข้างเคียงด้วย ทราบหรือไม่ว่า ควันจากบุหรี่ส่งผลให้คน
รอบข้าง โดยเฉพาะคนในครอบครัวอันเป็นที่รักเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็ง และโรคระบบทางเดินหายใจด้วยเช่นกัน การสูบบุหรี่จึงเป็น
เสมือนการทำร้ายคนรอบข้างโดยทางอ้อม
 

ประโยชน์ของการหยุดบุหรี่

1. ลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็ง จากการวิจัยพบว่ายิ่งหยุดบุหรี่ได้นานเท่าไร โอกาสเป็นมะเร็งปอดยิ่งลดลงมากขึ้น

2. ลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจ

3. ช่วยให้คนในครอบครัวปลอดภัยจากภัยจากบุหรี่

4. ประหยัด

วิธีรักษา    1. ยาบำบัด    2. การรับคำปรึกษา

 

คลินิกเลิกบุหรี่     ให้การรักษาร่วมกันทั้ง 2 วิธี การรักษาโดยใช้วิธีใดวิธีหนึ่งจะได้ผลดีไม่เท่ากับการใช้ทั้ง 2 วิธีร่วมกัน

 

การให้คำปรึกษา

มีจุดประสงค์เพื่อช่วยให้การรักษาเลิกบุหรี่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นโดยจะเน้นที่การเพิ่มแรงจูงใจให้ผู้ป่วยเลิกสูบบุหรี่ ช่วยให้ผู้รับการ
รักษาปรับตัวกับอาการที่เกิดขึ้นจากการเลิกบุหรี่ได้ดีและสามารถปรับตัวเข้ากับชีวิตประจำวันได้ดีขึ้น

โดยผู้เข้ารับการรักษามาพบแพทย์ประมาณ 8-10 ครั้งตลอดระยะเวลาของการรักษา โดยทั่วไปจะนานประมาณ 4-6 เดือน

ผู้เข้ารับการรักษาจะได้ติดตามผลอย่างใกล้ชิดโดยแพทย์และทีมงานเพื่อให้รู้สึกปลอดภัยและมั่นใจในการดำเนินชีวิตยิ่งขึ้น ทั้งยังมี
การจัดกิจกรรมเข้าร่วม
“กลุ่มบำบัด” สำหรับผู้ที่สนใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษา