โครงการขอรับทุนการศึกษาบุตรเจ้าหน้าคณะฯ ประจำปี 2552

งานสวัสดิการคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  ขอเชิญบุคลากรศิริราชสมัครเข้ารับทุนการศึกษาบุตรเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2552  (ทุนการ
ศึกษาดีเด่น ทุนสนับสนุนการศึกษา และทุนช่วยเหลือการศึกษา)
 โดยขอรับแบบฟอร์มและยื่นแบบฟอร์มได้ที่ สำนักงานสวัสดิการ
ตึกประชาธิปไตย ชั้น
1 (หลังสนามเทนนิส โทร. 0 2419 7628 , 8611 ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม - 21 สิงหาคม 2552  และประกาศรายชื่อ
ผู้ได้รับทุนในวันที่ 18 กันยายน
2552 ณ บริเวณโถงอาคาร100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ชั้น 1

เอกสารประกอบ

ดาวน์โหลด