3–7 ส.ค.52 หน่วยระงับปวด ขอแจ้งงดการให้บริการตรวจผู้ป่วย

 

หน่วยระงับปวด ภาควิชาวิสัญญีวิทยา  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  ขอแจ้งงดให้บริการตรวจผู้ป่วยนอกหน่วยระงับปวด ตึก 84 ปี

ชั้น 2 ระหว่างวันที่ 3 -  สิงหาคม 2552  เนื่องจากในช่วงดังกล่าวทางหน่วยทำการย้ายครุภัณฑ์และจัดเตรียมสถานที่เพื่อทำการให้บริการใหม่

ณ ตึกนรีเวช ชั้น 1     (กรณีผู้ป่วยในยังคงให้การบริการปกติ)