รับสมัครนักวิจัยและผู้ช่วยนักวิจัย (ลูกจ้างโครงการวิจัย)

หน่วยอณูชีววิทยาการแพทย์ สถานส่งเสริมการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เปิดรับสมัครนักวิจัยและผู้ช่วยนักวิจัย

(ลูกจ้างโครงการวิจัย) เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้

คุณสมบัติผู้สมัคร :

1.  เพศหญิง หรือ ชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป (ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)

2.  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือโท สาขาอณูชีววิทยา อณูพันธุศาสตร์

     วิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ ชีวเคมี

     หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง

3.  มีมนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถทำงานเป็นทีมได้

4.  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในโปรแกรม Ms Office

5.  สามารถสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต และมีความรู้ด้าน Bioinformatics tool

6.  มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ได้ดี

7.  หากมีประสบการณ์ในห้องปฏิบัติการด้านอณูชีววิทยา หรืออณูพันธุศาสตร์

     จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

สถานที่ปฏิบัติงาน หน่วยอณูชีววิทยาการแพทย์ ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 12

ผู้ที่สนใจสมัครติดต่อ :  คุณอุษา เกยสุวรรณ และคุณฉัตรชัย ภูน้ำค้าง หน่วยอณูชีววิทยาการแพทย์ ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 12

                                         โรงพยาบาลศิริราช โทร. 02 4197000 ต่อ 6667-70 และ 02 4184793

                                          หรือ E-mail address: u_koeysuwan@hotmail.com (คุณอุษา), aochatchai@gmail.com (คุณฉัตรชัย)

 

เอกสารประกอบ

ดาวน์โหลด