ประกาศผลโครงการประกวดออกแบบภาพสื่อสิ่งพิมพ์ (Banner)
และสัญลักษณ์วัฒนธรรมศิริราช (Mascot)

งานพัฒนาระบบ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล แจ้งประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลโครงการประกวดออกแบบ

ภาพสื่อสิ่งพิมพ์ (Banner) และสัญลักษณ์วัฒนธรรมศิริราช (Mascot) ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ ประเภท Banner ได้แก่   นายเอกชัย รักประยูร

รางวัลชนะเลิศ ประเภท Mascot ได้แก่   นายเอกชัย รักประยูร

รางวัลชมเชย ประเภท Banner

รางวัลชมเชย อันดับที่ 1   ได้แก่   นางสาวฑิราภรณ์     พัฒนะอิ่ม

รางวัลชมเชย อันดับที่ 2   ได้แก่   นางสาวมณีนุช         เมฆสุทัศน์

รางวัลชมเชย อันดับที่ 3   ได้แก่   นางสาวฑิราภรณ์      พัฒนะอิ่ม

รางวัลชมเชย ประเภท Mascot

รางวัลชมเชย อันดับที่ 1   ได้แก่   นางสาวอรนัฐ         สุทัศน์ ณ อยุธยา

รางวัลชมเชย อันดับที่ 2   ได้แก่   นายณรงค์ชัย           อุ่นเทียนชัย

รางวัลชมเชย อันดับที่ 3   ได้แก่   นางสาวฑิราภรณ์     พัฒนะอิ่ม

 

**หมายเหตุ ผู้ที่ได้รับรางวัลจะได้รับการติดต่อกลับจากคณะกรรมการอีกครั้ง หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่ คุณนเรศ ลือพันธุ์

งานพัฒนาระบบ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร.8607, 9377, 9923