รับสมัครผู้ปฏิบัติงานบริหาร จำนวน 1 ตำแหน่ง (วุฒิ ปวส)

ภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหิดล  เปิดรับสมัครเพื่อบรรจุเข้าทำงานในตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหารจำนวน  1 อัตราเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน –30 มิถุนายน 2552 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ลักษณะงาน

ทำงานงานด้านธุรการ  และคลังพัสดุภาควิชาฯ

คุณสมบัติ

1.  จบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

2.  สามารถสรุปและบันทึกรายงานการประชุมได้

3.  สามารถร่างพิมพ์และโต้ตอบหนังสือราชการได้

4.  มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

5.  สามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และแก้ไขปัญหาได้ดี

6.  มีประสบการณ์การทำงานด้านคลังสินค้าและคลังพัสดุ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

7.  อายุไม่เกิน 35 ปี

 

สถานที่ปฏิบัติงาน

สำนักงานภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ต้องการสมัคร กรุณาติดต่อ

             คุณถาวร  สอนมาก  หรือ  คุณจิราภา  พ่วงเจริญ   สำนักงานภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก  ชั้น 10 ตึกอดุลยเดชวิกรม  

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โทร. 0-2419-6587-8    แฟกซ์. 0-2418-1367

 

เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

                1.รูปถ่ายหน้าตรงแต่งกายสุภาพ ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ  ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป

                2. สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา 1 ฉบับ

                3. สำเนาหนังสือรับรอง ซึ่งได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาครบถ้วนตามหลักสูตร  

                    ตัวจริงพร้อมสำเนา 1 ฉบับ

                4. สำเนาใบระเบียนแสดงผลการศึกษา หรือ Transcript ตัวจริง พร้อมสำเนา 1 ฉบับ

                5. สำเนาหลักฐานการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น ตัวจริง พร้อมสำเนา 1 ฉบับ (กรณีเพศชาย)

                6. หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล, ทะเบียนสมรส, ตัวจริง พร้อมสำเนา 1 ฉบับ