ขออภัยในความไม่สะดวก!

โรงพยาบาลศิริราช  ขอแจ้งการให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยหน่วยตรวจโรคต่าง ๆ  ระหว่างวันที่ 22 – 24 มิถุนายน 2552 (ยกเว้นคนไข้
ฉุกเฉิน และคนไข้ที่มีนัดตรวจในวันดังกล่าว
) 
เนื่องจากบุคลากรทางการแพทย์ของภาควิชาเข้าร่วมประชุมวิชาการ  “Joint Conference in
 Medical Sciences 2009 (JCMS 09)”  ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ ดังนี้

หน่วยตรวจโรค

การให้บริการ

หน่วยตรวจโรคออร์โธปิดิคส์ฯ

 ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 1   

ลดการให้บริการผู้ป่วยในวันที่ 24  มิ.ย.

   บัตรเก่าจาเดิม        65 คน       ลดเหลือ 30 คน

   บัตรใหม่จากเดิม   35  คน      ลดเหลือ 20 คน

 

คลินิกโรคความดันโลหิตสูง

 ตึกผู้ป่วยนอก  ชั้น 2

งดการให้บริการผู้ป่วย ระหว่างวันที่ 22-23 มิ.ย.

 

หน่วยโรคหู คอ จมูก 

ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 3 

ขอลดจำนวนการให้บริการตรวจผู้ป่วยรักษาฯ  วันที่ 22-24 มิ.ย.

 

หน่วยโรคผิวหนัง

ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 4

ขอลดจำนวนการให้บริการตรวจผู้ป่วยรักษาฯ ระหว่างวันที่ 22–24 มิ.ย.  

 

หน่วยตรวจโรคตา

 ตึกผู้ป่วยนอก  ชั้น 5

ขอลดจำนวนการให้บริการตรวจรักษาฯ วันที่ 22-24 มิ.ย.

หน่วยตรวจโรคจิตเวชเด็กและวัยรุ่น

ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 6

และหน่วยจิตเวชศาสตร์  

ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 7  

ขอลดจำนวนการให้บริการตรวจรักษาฯ  (ยกเว้นกรณีผู้ป่วยที่มีอาการเร่งด่วน

และฉุกเฉิน ให้ส่งตรวจห้องแพทย์เวร) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

      วันที่        หน่วยตรวจโรคจิตเวชศาสตร์    หน่วยตรวจโรคจิตเวชเด็กฯ

      22 มิ.ย.             จำนวน  60  ราย                               จำนวน 1 ราย

      23 มิ.ย.             จำนวน  24  ราย                               จำนวน 0 ราย

      24 มิ.ย.             จำนวน  44  ราย                               จำนวน 0 ราย

ห้องตรวจเวชศาสตร์ฟื้นฟู

ตึกศรีสังวาล ชั้น 1

ขอลดจำนวนการให้บริการตรวจรักษาฯ  วันที่ 22-24 มิ.ย.

 

สาขาต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม

คลินิกต่อมไร้ท่อ  งดให้บริการวันที่ 22 มิ.ย.

คลินิกเบาหวาน    งดให้บริการวันที่ 23 มิ.ย.