18 พฤษภาคม นี้ 13.30 น.
งานแถลงข่าว “ศิริราชส่องกล้องรักษาแฝดในครรภ์
แก้ไขหลอดเลือดที่รกผิดปกติสำเร็จเป็นรายแรก
ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล จัดแถลงข่าว เรื่อง “ศิริราชส่องกล้องรักษาแฝดในครรภ์แก้ไขหลอดเลือดที่รกผิดปกติ”

 ในวันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2552 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมคณะฯ ตึกอำนวยการ ชั้น 2  รพ.ศิริราช โดยมี ศ.คลินิก นพ.ธีรวัฒน์ 

กุลทนันทน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  เป็นประธานการแถลงข่าว ร่วมด้วยคณะแพทย์ผู้ทำการดูแลรักษาพร้อมผู้ป่วยและลูกน้อย

                จากปัญหาการตั้งครรภ์ที่เกิดจากไข่ใบเดียวกัน จะมีภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงสุด คือ มีความผิดปกติของหลอดเลือดมาเชื่อมกัน ทำให้

เกิดการถ่ายเลือดระหว่างทารกทั้งสอง ทางการแพทย์เรียกว่า “โรคถ่ายเลือดในครรภ์แฝด” หากไม่ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม ทารกคนหนึ่ง

จะเติบโตช้า แคระ แกร็น ขณะที่อีกคนกลับมีขนาดตัวโตผิดปกติจากการได้รับเลือดมาก และถ้าปล่อยไว้อาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตทั้ง 2 คน

ทั้งนี้ คณะฯ  ได้ใช้การผ่าตัดผ่านกล้องที่เรียกว่า “ฟีโตสโคป” เข้ารักษาผู้ป่วย จนคลอดทารกแฝดที่สมบูรณ์ทั้ง 2 คน ซึ่งการผ่าตัดดังกล่าวมี

การทำกันค่อนข้างน้อย เพราะใช้เครื่องมือที่มีเทคโนโลยีสูง ประกอบกับแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญในการส่องกล้อง ถือเป็นการผ่าตัดรักษา

ที่ประสบผลสำเร็จเป็นรายแรกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้