29 เมษายน นี้ 10.00 น.
ศิริราชแถลงข่าวประกาศผล และมอบรางวัล
แพทย์ดีเด่นในชนบท ประจำปี 2551

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในงานแถลงข่าวและมอบรางวัลแพทย์ดีเด่นในชนบท ประจำปี 2551 ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2552 เวลา 10.00 น.  ณ ห้องประชุมคณะฯ ตึกอำนวยการ ชั้น 2

และเวลา 13.30 – 15.00 น. เชิญฟังการบรรยายปาฐกถาอุดม โปษะกฤษณะ ประจำปี 2551  โดยแพทย์ดีเด่นในชนบท ประจำปี 2551   ณ ห้องบรรยายอทิตยากรกิติคุณ  ตึกสยามินทร์  ชั้น 7

          10.00 น.        -  รศ.นพ.ดิฐกานต์  บริบูรณ์หิรัญสาร รองคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯ กล่าวเปิดและ

                                   แนะนำผู้ร่วมแถลงข่าว (คณบดี/ รศ.นพ.อนุพันธ์ ตันติวงศ์/ แพทย์ดีเด่นในชนบท ประจำปี 2551)

          10.05 น.        -  ชมวีดีทัศน์ความเป็นมาของรางวัล “แพทย์ดีเด่นในชนบท”

          10.15 น.        -  ศ.คลินิก.นพ.ธีรวัฒน์  กุลทนันทน์  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  กล่าวถึง

                                   ความเป็นมาของรางวัลและปาฐกถาอุดม โปษะกฤษณะ

          10.20 น.        -  รศ.นพ.อนุพันธ์  ตันติวงศ์  ประธานคณะกรรมการคัดเลือกแพทย์ดีเด่นในชนบทประจำปี  2551

                                   กล่าวถึงผลการดำเนินงานคัดเลือกแพทย์ดีเด่นในชนบท ปี  2551

          10.25 น.        -  ศ.คลินิก.นพ.ธีรวัฒน์  กุลทนันทน์  คณบดี  ประกาศรายชื่อแพทย์ดีเด่นในชนบท ประจำปี 2551

                                   พร้อมประกาศเกียรติคุณ

          10.30 น.        -  แพทย์ดีเด่นในชนบท เล่าถึงความรู้สึกที่ได้รับรางวัล  การทำงาน และคติชีวิต พร้อมกล่าวขอบคุณ

          10.40 น.        - เปิดโอกาสให้สื่อมวลชนซักถามเพิ่มเติม

          10.55 น.        -  นพ.มงคล  ณ สงขลา  แพทย์ดีเด่นในชนบท ปี 2517 ,ผู้แทนบริษัทบางจากปิโตรเลียม จำกัด  (มหาชน)

                                   และบริษัทเทอรูโม (ประเทศไทย) จำกัด   และนายกสโมสรนักศึกษาแพทย์ศิริราช  กล่าวแสดงความยินดี

          11.15 น.        -  รองคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯ กล่าวปิดการแถลงข่าวพร้อมเชิญมอบรางวัล

          11.20 น.        -  คณบดี มอบโล่เกียรติยศ และ เงินรางวัลจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

                                -  คณบดี มอบเงินรางวัลสมทบ ในนามคุณกฤษณพันธ์  , พันเอกนายแพทย์บุญยศ   และนางวิเชียร   สุพรรณโรจน์

                                -  ผู้แทนบริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) และบริษัทเทอรูโม (ประเทศไทย) จำกัด  มอบเงินรางวัล

                                -  ถ่ายภาพร่วมกัน

          11.35 น.        -  ร่วมรับประทานอาหาร

          13.30 น.        -  เชิญฟังการบรรยายปาฐกถาอุดม โปษะกฤษณะ ประจำปี 2551 โดยแพทย์ดีเด่นในชนบท ประจำปี  2551  

                                   ณ ห้องบรรยายอทิตยากรกิติคุณ  ตึกสยามินทร์  ชั้น 7