ประกวดสื่อการเรียนการสอน e-learning ศิริราช

สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ ขอเชิญบุคลากรของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (ยกเว้นเจ้าหน้าที่ของฝ่ายการศึกษาและสถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์) ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดสื่อ “e-learning” เพื่อการเรียนการสอน ชิงเงินรางวัลดังนี้

รางวัลที่ 1:  50,000 บาท จำนวน 1 รางวัล

รางวัลที่ 2:  30,000 บาท จำนวน 2 รางวัล

รางวัลที่ 3:  20,000 บาท จำนวน 3 รางวัล

รางวัลที่ 4:  10,000 บาท จำนวน 5 รางวัล

รางวัลสำหรับผู้ผ่านเข้ารอบสอง แต่ไม่เข้ารอบสาม:  1,000 บาท

โดยผู้สนใจติดต่อรับใบสมัครที่สำนักงานสถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ และส่งผลงานในรูปแบบแผ่น CD พร้อมใบสมัครภายในวันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2550 และจะประกาศผลวันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2550 (หากมีการเปลี่ยนแปลงวัน ผู้จัดการประกวดจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เอกสารประกอบ

ดาวน์โหลด