3 ต.ค. 51 เวลา 08.00- 15.00 น.
คณะฯ จัดหน่วยแพทย์พิเศษให้บริการตรวจรักษา
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลสังฆปริณายก

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเจริญพระชนมายุ 95 พรรษา
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลจัดหน่วยแพทย์พิเศษ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ตรวจตา หู คอ จมูก
,
ผิวหนัง ,ทันตกรรม และแพทย์แผนไทยประยุกต์ “ฟรี”
  ในวันศุกร์ที่  3  ตุลาคม  2551  เวลา  08.00 - 15.00 .    ..วัดบวรนิเวศวรวิหาร