นาย เสฏฐนันท์ จารุเกษมกิจ

ที่ได้รับพระราชทานทุนฯ
2565 (รุ่นที่ 14)
สถาบันต้นสังกัด
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
หัวข้อโครงการ
Connectomic fingerprints as diagnostic and prognostic biomarkers to personalize treatment in Major Depressive Disorder
ประเภทโครงการ
Basic medical sciences research / Translational research
mentor
ดร. นพ.ชัยภัทร ชุณหรัศมิ์, -
Show data all...(Test) 8899