นาย ศรุต เชาวะวณิช

ที่ได้รับพระราชทานทุนฯ
2565 (รุ่นที่ 14)
สถาบันต้นสังกัด
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
หัวข้อโครงการ
Investigating the causal pathways of how eHealth can improve coordination of palliative care in Thailand: A realist evaluation
ประเภทโครงการ
Health system/policy
mentor
รศ. ดร. นพ.บวรศม ลีระพันธ์, -
Show data all...(Test) 8899