นาย ปิยวัฒน์ คันธโกวิท

ที่ได้รับพระราชทานทุนฯ
2565 (รุ่นที่ 14)
สถาบันต้นสังกัด
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หัวข้อโครงการ
Using machine learning-based strategy for chronic kidney disease prevention
ประเภทโครงการ
Health system/policy
mentor
รศ. ดร. นพ.กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์, -
Show data all...(Test) 8899