นาย ประณัยเดช เฮงสวัสดิ์

ที่ได้รับพระราชทานทุนฯ
2565 (รุ่นที่ 14)
สถาบันต้นสังกัด
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
หัวข้อโครงการ
Engineered comprehensive oncolytic Herpess Simplex Virus-1 (ecoHSV-1) to modulate tumor-immune microenvironment in cholangiocarcinoma
ประเภทโครงการ
Basic medical sciences research / Translational research
mentor
ศ. ดร.เพทาย เย็นจิตโสมนัส, -
Show data all...(Test) 8899