พญ. นภสิริ พุทธันบุตร

ที่ได้รับพระราชทานทุนฯ
2565 (รุ่นที่ 14)
สถาบันต้นสังกัด
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
หัวข้อโครงการ
Partial reprogramming in hippocampal neurons as a potential treatment for age-associated cognitive decline
ประเภทโครงการ
Basic medical sciences research / Translational research
mentor
ผศ. ดร.ประพัฒน์ สุริยผล, Prof. Cesario Borlongan
Show data all...(Test) 8899