นาย ยสวัต สุวรรณลิขิต

ที่ได้รับพระราชทานทุนฯ
2564 (รุ่นที่ 13)
สถาบันต้นสังกัด
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
หัวข้อโครงการ
Potential therapeutic utility of cellular reprogramming in reversing age-related mitochondrial dysfunction in human aged neurons
ประเภทโครงการ
Basic medical sciences research / Translational research
mentor
อ. ดร. นพ.นิธิ อัศวภาณุมาศ, Dr.Tamir Chandra, Ph.D.
Show data all...(Test) 8899