นาย ภูรินท์ อารีย์สว่างกิจ

ที่ได้รับพระราชทานทุนฯ
2564 (รุ่นที่ 13)
สถาบันต้นสังกัด
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
หัวข้อโครงการ
Generation of induced pluripotent stem cells-derived CAR T cell therapy for a treatment of CD-133 in unresectable cholangiocarcinoma patients
ประเภทโครงการ
Basic medical sciences research / Translational research
mentor
ศ. ดร.เพทาย เย็นจิตโสมนัส, Prof.Stevel M Albelda
Show data all...(Test) 8899