นาย ภรัณยู โอสถธนากร

ที่ได้รับพระราชทานทุนฯ
2564 (รุ่นที่ 13)
สถาบันต้นสังกัด
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
หัวข้อโครงการ
Implementation of value-based payment for improving diabetic care in the primary care setting of Thailand
ประเภทโครงการ
Clinical research
mentor
ผศ. ดร. นพ.สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์, Prof.Hamish Laing
Show data all...(Test) 8899