นาย นนทพัทธ์ สุคนธ์พานิช

ที่ได้รับพระราชทานทุนฯ
2564 (รุ่นที่ 13)
สถาบันต้นสังกัด
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
หัวข้อโครงการ
Genetic Variation in Stroke - A Novel Approach for Precision Public Health in Thailand
ประเภทโครงการ
Basic medical sciences research / Translational research
mentor
ผศ. ดร. นพ.ภูมิ สุขธิติพัฒน์, Prof.Hugh Stephen Markus
Show data all...(Test) 8899