นางสาว ณิชารีย์ มั่นคงพิทักษ์กุล

ที่ได้รับพระราชทานทุนฯ
2564 (รุ่นที่ 13)
สถาบันต้นสังกัด
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
หัวข้อโครงการ
The optimal stimulation strategies of retinal prosthesis as a solution to restore vision in untreatable blind patients
ประเภทโครงการ
Basic medical sciences research / Translational research
mentor
ศ. พญ.วณิชา ชื่นกองแก้ว, Prof.Daniel Palanker, Ph.D.
Show data all...(Test) 8899