นาย ลัทธวัฒน์ เอี้ยวฉาย

ที่ได้รับพระราชทานทุนฯ
2563 (รุ่นที่ 12)
สถาบันต้นสังกัด
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
หัวข้อโครงการ
Microglia polarization in synapse area at early stage of alzheimer’s disease upon caspase-1 inhibition
ประเภทโครงการ
Basic medical sciences research / Translational research
mentor
รศ. พญ.หญิง ดร.สุพิน ชมภูพงษ์, Prof.Long-Jun Wu, Ph.D.
สถานที่ปฏิบัติงานในปัจจุบัน
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
Show data all...(Test) 8899