นาย เมธาสิต ใจสอาด

ที่ได้รับพระราชทานทุนฯ
2563 (รุ่นที่ 12)
สถาบันต้นสังกัด
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หัวข้อโครงการ
TranCharacterization of the Monoamine Oxidase-B (MAO-B) Expression in Postmortem Normal and Alzheimer’s Disease Brainsscriptomic profiling of astrocytes in alzheimer’s disease
ประเภทโครงการ
Basic medical sciences research / Translational research
mentor
ผศ. พญ.กุลธิดา เมธาวศิน, Asst. Prof.Alberto Serrano-Pozo, M.D., Ph.D.
Show data all...(Test) 8899