นาย พีรดนย์ วงษ์เสรี

ที่ได้รับพระราชทานทุนฯ
2563 (รุ่นที่ 12)
สถาบันต้นสังกัด
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
หัวข้อโครงการ
System dynamics simulation modeling to improve colorectal cancer screening interventions in Thailand
ประเภทโครงการ
Health system/policy
mentor
รศ. ดร. นพ.บวรศม ลีระพันธ์, Asst. Prof.Mohammad Jalali, Ph.D.
Show data all...(Test) 8899