พญ. ธนพร เจริญงามเสมอ

ที่ได้รับพระราชทานทุนฯ
2563 (รุ่นที่ 12)
สถาบันต้นสังกัด
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
หัวข้อโครงการ
The universal key to the improvement of thrombectomy care delivery systems
ประเภทโครงการ
Health system/policy
mentor
ศ. น.ท.หญิง พญ.ศิรินธรา สิงหรา ณ อยุธยา, Prof.Mayank Goyal, M.D., Ph.D., FRCPC
สถานที่ปฏิบัติงานในปัจจุบัน
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
Show data all...(Test) 8899