นาย ฉัตรพล สมุทรพงศ์ธร

ที่ได้รับพระราชทานทุนฯ
2563 (รุ่นที่ 12)
สถาบันต้นสังกัด
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หัวข้อโครงการ
The study of gut microbiota profile in stroke patients
ประเภทโครงการ
Basic medical sciences research / Translational research
mentor
ศ. พญ.นิจศรี ชาญณรงค์ สุวรรณเวลา, Prof.Andrew T. Chan, M.D., MPH
Show data all...(Test) 8899