พญ. ศศิธร เย็นยุวดี

ที่ได้รับพระราชทานทุนฯ
2562 (รุ่นที่ 11)
สถาบันต้นสังกัด
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
หัวข้อโครงการ
Development and role of tissue resident memory T cell in cancer
ประเภทโครงการ
Basic medical sciences research / Translational research
mentor
รศ. ดร. นพ.วิทูร ชินสว่างวัฒนกุล, Prof.Vassiliki A. Boussiotis, M.D., Ph.D.
สถานที่ปฏิบัติงานในปัจจุบัน
ภาควิชาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
Show data all...(Test) 8899