พญ. พรลดา ลิขสิทธิ์วัฒนกุล

ที่ได้รับพระราชทานทุนฯ
2562 (รุ่นที่ 11)
สถาบันต้นสังกัด
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
หัวข้อโครงการ
Gastrointestinal cancer heterogeneity and evolution via single-cell RNA sequencing
ประเภทโครงการ
Basic medical sciences research / Translational research
mentor
รศ. ดร. ภก.ศิวนนท์ จิรวัฒโนทัย, Asst. Prof.Nilay Sethi, Ph.D.
สถานที่ปฏิบัติงานในปัจจุบัน
Department of Medical Oncology, Dana-Farber Cancer Institute, Boston, Massachusetts, USA
Show data all...(Test) 8899