พญ. พัทธ์ธีรา วงศ์ตั้งตน

ที่ได้รับพระราชทานทุนฯ
2562 (รุ่นที่ 11)
สถาบันต้นสังกัด
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
หัวข้อโครงการ
Artificial intelligence for early detection of suicidal risk by Facebook data
ประเภทโครงการ
Others (Innovation/Novel Technology)
mentor
ผศ. นพ.คมสันต์ เกียรติรุ่งฤทธิ์, Prof.Deborah Goebert, Dr.P.H.
สถานที่ปฏิบัติงานในปัจจุบัน
สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
Show data all...(Test) 8899