นพ. ทศวิทย์ ติยะรัตนาชัย

ที่ได้รับพระราชทานทุนฯ
2562 (รุ่นที่ 11)
สถาบันต้นสังกัด
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หัวข้อโครงการ
Artificial intelligence-based ultrasonography image analysis system for liver cancer surveillance
ประเภทโครงการ
Others (Innovation/Novel Technology)
mentor
รศ. ดร. พญ.รุ่งฤดี ชัยธีรกิจ, Prof.Aya Kamaya, M.D.
สถานที่ปฏิบัติงานในปัจจุบัน
สถาบันบำราศนราดูร
Show data all...(Test) 8899