พญ. กัลยกร ริ้วรุจา

ที่ได้รับพระราชทานทุนฯ
2562 (รุ่นที่ 11)
สถาบันต้นสังกัด
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หัวข้อโครงการ
Therapeutic potential of cartilage tissue engineering for regenerating cartilage
ประเภทโครงการ
Basic medical sciences research / Translational research
mentor
ศ. ดร. นพ.สิทธิศักดิ์ หรรษาเวก, Asst. Prof.Hang Lin, Ph.D.
สถานที่ปฏิบัติงานในปัจจุบัน
ฝ่ายบริหาร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Show data all...(Test) 8899