นพ. สรวงสรรค์ สุภาพผล

ที่ได้รับพระราชทานทุนฯ
2561 (รุ่นที่ 10)
สถาบันต้นสังกัด
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หัวข้อโครงการ
Personalized tumor vaccine: An active immunotherapy for colorectal cancer
ประเภทโครงการ
Basic medical sciences research / Translational research
mentor
อ. ดร. นพ.ไตรรักษ์ พิสิษฐ์กุล, Dr.William E. Gillanders, M.D.
สถานที่ปฏิบัติงานในปัจจุบัน
ฝ่ายบริหาร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Show data all...(Test) 8899