พญ. พิชชาทร ศุภกิจจานุสันติ์

ที่ได้รับพระราชทานทุนฯ
2561 (รุ่นที่ 10)
สถาบันต้นสังกัด
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
หัวข้อโครงการ
Voice analysis for type 2 diabetes screening
ประเภทโครงการ
Others (Innovation/Novel Technology)
mentor
ศ. นพ.บุญส่ง องค์พิพัฒนกุล, Prof.Vin Tangpricha, M.D., Ph.D.
สถานที่ปฏิบัติงานในปัจจุบัน
Division of Endocrinology, Metabolism & Lipids, Department of Medicine, Emory University, School of Medicine, Atlanta, Georgia, USA
Show data all...(Test) 8899