นพ. ปุญญภัทร มาประโพธิ์

ที่ได้รับพระราชทานทุนฯ
2561 (รุ่นที่ 10)
สถาบันต้นสังกัด
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
หัวข้อโครงการ
The novel metabolomic profiles associated with the diagnosis and predict the recurrent of nephrolithiasis in Thai population
ประเภทโครงการ
Basic medical sciences research / Translational research
mentor
ผศ. พญ.รัตนา ชวนะสุนทรพจน์, Prof.Gary C. Curhan, M.D., SCD
สถานที่ปฏิบัติงานในปัจจุบัน
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Siriraj Health Science Education Excellence Center, SHEE) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
Show data all...(Test) 8899