อ. ดร. นพ. จารุพงษ์ แสงบุญมี

ที่ได้รับพระราชทานทุนฯ
2561 (รุ่นที่ 10)
สถาบันต้นสังกัด
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หัวข้อโครงการ
Roles of cyclins and cyclin dependent kinases in diabetogenic glucose condition: A potential target for cholangiocarcinoma treatment
ประเภทโครงการ
Basic medical sciences research / Translational research
mentor
ศ. ดร.โสพิศ วงศ์คำ, Prof.Peter Sicinski, M.D., Ph.D.
สถานที่ปฏิบัติงานในปัจจุบัน
สาขาวิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Show data all...(Test) 8899