นพ. กัญจน์พัฒณ์ เตมหิวงศ์

ที่ได้รับพระราชทานทุนฯ
2561 (รุ่นที่ 10)
สถาบันต้นสังกัด
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หัวข้อโครงการ
Virtual reality and artificial intelligence for glaucoma screening
ประเภทโครงการ
Others (Innovation/Novel Technology)
mentor
รศ. นพ.ปริญญ์ โรจนพงศ์พันธุ์, Prof.Robert W. Massof, Ph.D.
สถานที่ปฏิบัติงานในปัจจุบัน
ภาควิชาจักษุวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
Show data all...(Test) 8899