พญ. สุชานันท์ กาญจนพงศ์

ที่ได้รับพระราชทานทุนฯ
2560 (รุ่นที่ 9)
สถาบันต้นสังกัด
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
หัวข้อโครงการ
The Development of Thai Computerized Cognitive Screening Tool for Dementia and Web-based Dementia Public Registry in Thailand: Implementing Thailand 4.0 Approach to Close the Diagnosis Gap of Dementia
ประเภทโครงการ
Clinical research
mentor
ศ. ดร. นพ.วีรศักดิ์ เมืองไพศาล, Assoc. Prof.Katherine Possin, Ph.D.
สถานที่ปฏิบัติงานในปัจจุบัน
MetroWest Medical Center, Framingham, Massachusetts, USA
keyword ของโครงการ/ผลงาน/ความสนใจ
Geriatric Medicine, Cognition, Neurodegenerative Diseases
Show data all...(Test) 8899