นพ. ภีม สาระสมบัติ

ที่ได้รับพระราชทานทุนฯ
2560 (รุ่นที่ 9)
สถาบันต้นสังกัด
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หัวข้อโครงการ
Caring for caregivers: Implementation of telehealth to strengthen health care for caregivers of palliative geriatric patients in Thailand
ประเภทโครงการ
Health system/policy
mentor
อ. ดร. นพ.ชัยสิริ อังกุระวรานนท์, Assoc. Prof.Miriam Suzanne Komaromy, M.D., FACP, DFASAM
สถานที่ปฏิบัติงานในปัจจุบัน
ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
keyword ของโครงการ/ผลงาน/ความสนใจ
Telehealth, AI, Ortho
Show data all...(Test) 8899