นพ. นิพิฐ เจริญงาม

ที่ได้รับพระราชทานทุนฯ
2560 (รุ่นที่ 9)
สถาบันต้นสังกัด
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
หัวข้อโครงการ
A studay of the relationship between serum 25- Hydroxyvitamin D in respone to oral vitamin D SUPPLEMENT supplement and gut microbiota profile
ประเภทโครงการ
Clinical research
mentor
รศ. นพ.พรพจน์ เปรมโยธิน, Prof.Michael F. Holick, M.D., Ph.D.
สถานที่ปฏิบัติงานในปัจจุบัน
Mount Auburn Hospital, Harvard Medical School, Cambridge, Massachusetts, USA
keyword ของโครงการ/ผลงาน/ความสนใจ
Vitamin D, Metabolic bone disease, Endocrinology
Show data all...(Test) 8899