พญ. ฐานิศรา ฤทธิไพโรจน์

ที่ได้รับพระราชทานทุนฯ
2560 (รุ่นที่ 9)
สถาบันต้นสังกัด
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หัวข้อโครงการ
Systematic development of evidence-based preventive medicine service system in Thailand
ประเภทโครงการ
Health system/policy
mentor
รศ. ดร. นพ.กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์, Assoc. Prof.Tianjing Li, M.D., M.H.S., Ph.D
สถานที่ปฏิบัติงานในปัจจุบัน
Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, Baltimore, Maryland, USA
Publications/Presentations
Show data all...(Test) 8899