นพ. ฆนัท จันทรทองดี

ที่ได้รับพระราชทานทุนฯ
2560 (รุ่นที่ 9)
สถาบันต้นสังกัด
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
หัวข้อโครงการ
The study of craving and pharmacotherapy discover in alcohol use disorder via epigenetic mechanism
ประเภทโครงการ
Basic medical sciences research / Translational research
mentor
รศ. ดร. นพ.นราวุฒิ ภาคาพรต, Prof.Markus Heilig, M.D., Ph.D.
สถานที่ปฏิบัติงานในปัจจุบัน
Department of Clinical and Experimental Medicine, Linköping University, Sweden
keyword ของโครงการ/ผลงาน/ความสนใจ
Addiction, Neuropsychiatry, Neurophysiology
Publications/Presentations
Show data all...(Test) 8899