นพ. วิณห์ กุลวิชิต

ที่ได้รับพระราชทานทุนฯ
2559 (รุ่นที่ 8)
สถาบันต้นสังกัด
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หัวข้อโครงการ
Novel biomarkers in urinary exsomes for prediction of renal recovery in acute kidneyinjury
ประเภทโครงการ
Basic medical sciences research / Translational research
mentor
รศ. นพ.ณัฐชัย ศรีสวัสดิ์, Prof.John A. Kellum, M.D.
สถานที่ปฏิบัติงานในปัจจุบัน
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
keyword ของโครงการ/ผลงาน/ความสนใจ
Critical care nephrology, Systems biology, Precision medicine
Publications/Presentations
Show data all...(Test) 8899