นพ. บุญยเกียรติ ธรรมเศรษฐ์

ที่ได้รับพระราชทานทุนฯ
2559 (รุ่นที่ 8)
สถาบันต้นสังกัด
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หัวข้อโครงการ
The identification and role as early biomarker of MiRNA in placental exosome from serum of preeclampsia patients
ประเภทโครงการ
Basic medical sciences research / Translational research
mentor
ศ. ดร. พญ.ณัฏฐิยา หิรัญกาญจน์, Manu Vatish, M.D.
สถานที่ปฏิบัติงานในปัจจุบัน
ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Show data all...(Test) 8899