อ. นพ. ธนกฤต พงพิทักษ์เมธา

ที่ได้รับพระราชทานทุนฯ
2559 (รุ่นที่ 8)
สถาบันต้นสังกัด
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หัวข้อโครงการ
Cognitive assessment tools for diagnosis of post stroke dementia
ประเภทโครงการ
Clinical research
mentor
ศ. พญ.นิจศรี ชาญณรงค์ สุวรรณเวลา, Prof.Anand Viswanathan, M.D., Ph.D.
สถานที่ปฏิบัติงานในปัจจุบัน
ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
keyword ของโครงการ/ผลงาน/ความสนใจ
Neurology, Medical Education, Data Science
Publications/Presentations
Show data all...(Test) 8899