อ. นพ. ณัฐภัทร ศิริอังกุล

ที่ได้รับพระราชทานทุนฯ
2559 (รุ่นที่ 8)
สถาบันต้นสังกัด
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หัวข้อโครงการ
Intracellular calcium signaling in response to autonomic modulations in iron-overloaded human ventricular cardiomyocytes
ประเภทโครงการ
Basic medical sciences research / Translational research
mentor
ศ.เชี่ยวชาญพิเศษ ดร. นพ.นิพนธ์ ฉัตรทิพากร, Assoc. Prof.Lai - Hua Xie, Ph.D.
สถานที่ปฏิบัติงานในปัจจุบัน
University of Wisconsin School of Medicine and Public Health, University of Wisconsin-Madison, Madison, Wisconsin, USA
keyword ของโครงการ/ผลงาน/ความสนใจ
กลไกความผิดปกติของหัวใจอันเนื่องมาจากภาวะเหล็กเกิน (Mechanisms of iron overload cardiomyopathy), กลไกความผิดปกติของหัวใจอันเนื่องมาจากยาเคมีบำบัด (Mechanisms of chemotherapy-induced cardiotoxicity), บทบาทของไมโทคอนเดรียในภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ (Proarrhythmic and antiarrhythmic roles of cardiac mitochondria)
Publications/Presentations
Show data all...(Test) 8899