อ. นพ. ชโนดม เพียรกุศล

ที่ได้รับพระราชทานทุนฯ
2559 (รุ่นที่ 8)
สถาบันต้นสังกัด
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หัวข้อโครงการ
Implementation of public basic life support to improve outcomes of patients with out-of-hospital cardiac arrest in Thailand
ประเภทโครงการ
Health system/policy
mentor
ผศ. นพ.บวร วิทยชำนาญกุล, Assoc. Prof.Bryan Francis McNally, M.D., MPH.
สถานที่ปฏิบัติงานในปัจจุบัน
George Washington University, Washington, DC, USA
keyword ของโครงการ/ผลงาน/ความสนใจ
Health Policy and Management, Out-of-Hospital Cardiac Arrest, -
Publications/Presentations
Show data all...(Test) 8899