นพ. สรวิศ โอสถาพันธุ์

ที่ได้รับพระราชทานทุนฯ
2558 (รุ่นที่ 7)
สถาบันต้นสังกัด
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หัวข้อโครงการ
Modulating hyperglycemic memory using epigenetic: Future direction of diabetic vasculopathy research
ประเภทโครงการ
Basic medical sciences research / Translational research
mentor
รศ. พญ.สมลักษณ์ จึงสมาน, Assoc. Prof.Mary-Elizabeth Patti, M.D.
สถานที่ปฏิบัติงานในปัจจุบัน
Beth Israel Deaconess Medical Center, Harvard Medical School, Boston, Massachusetts, USA
keyword ของโครงการ/ผลงาน/ความสนใจ
Glucotoxicity, Cell metabolism, Epigenetics
Publications/Presentations
Show data all...(Test) 8899