นพ. ศีลวันต์ สถิตย์รัตนชีวิน

ที่ได้รับพระราชทานทุนฯ
2558 (รุ่นที่ 7)
สถาบันต้นสังกัด
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หัวข้อโครงการ
Improving palliative care with global initiative for symptom assessment
ประเภทโครงการ
Health system/policy
mentor
รศ. ดร. นพ.กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์, Prof.J. Randall Curtis, M.D., MPH
สถานที่ปฏิบัติงานในปัจจุบัน
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Publications/Presentations
Show data all...(Test) 8899